Privacyverklaring skyliberty.nl

Voor het laatst gewijzigd op: 1-3-2021

Jouw privacy is voor skyliberty.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.

Verwerking persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze website verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van je verkrijgen, wat hiervan het doel en de grondslag is en welke bewaartermijn geldt.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW-gegevens
telefoonnummer (vast en/of mobiel)
e-mailadres
geboortedatum
inhoud van motivering
IP-adres
sessie ID in cookies
overige persoonsgegevens door jou ingevuld als inhoud van een bericht

Aanmeldformulier
Via het aanmeldformulier kun je aangeven dat je bij skyliberty.nl wilt werken. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens
telefoonnummer (vast en/of mobiel)
e-mailadres
geboortedatum
overige persoonsgegevens door jou ingevuld als inhoud van een bericht

Dit doen wij ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een overeenkomst van opdracht dan wel arbeidsovereenkomst. Als je niet voor ons gaat werken, dan bewaren wij je gegevens maximaal een jaar. Wanneer je werkzaamheden voor ons gaat uitvoeren dan bewaren je gegevens zolang noodzakelijk en wettelijk verplicht. Fiscale gegevens moeten tot 7 jaar bewaard worden.

Contact
Op de website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook per e-mail of via het contactformulier.

Als je contact met ons opneemt verwerken wij hiervoor de volgende gegevens:

NAW-gegevens
contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer)
overige persoonsgegevens door jou ingevuld als inhoud van een bericht

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met je op te nemen, omdat je ons gevraagd hebt om jouw contactverzoek in behandeling te nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en tot maximaal drie maanden daarna.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Wij geven jouw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld het aannemen van jou als klant adviseur), als wij daarvoor toestemming van jou hebben gekregen, wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (zoals een direct marketingbelang), of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partijen verwerken jouw gegevens in onze opdracht, wij bepalen de doeleinden. Zij zijn verwerker. We werken samen met de volgende partijen:

Hostingbedrijf
Boekhouding
Social media button
Op onze website maken wij gebruik van een social media button, welke jou doorgeleidt naar het social media platform. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
Recht om uw toestemming in te trekken: wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens, kun je die toestemming altijd weer intrekken.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen je adequaat te identificeren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Houd deze privacy- en cookieverklaring in de gaten. Wijzigingen worden hierin gepubliceerd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Bezoekadres:
Rotterdam-Centrum
Telefoon: 010-3046114